Szkolenia ppoż., szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, kursy ppoż.

W każdym zakładzie pracy wymagane jest, by pracownicy rozpoczynający pracę na swoim stanowisku zapoznali się ze wstępnym instruktażem dotyczącym przepisów bhp oraz ppoż., czyli zasad ochrony przeciwpożarowej.

Podstawy prawne w zakresie organizowania szkoleń ppoż.

Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny prac, a także przepisów przeciwpożarowych. Art. 100 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks pracy

Równie istotny jest inny przepis:

Kto zawuązy pożar, klęskę żywiołową lub ine miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Z ustawy Kodeks pracy wynika także obowiązek przestrzegania między innymi przepisów przeciwpożarowych – co jest poniekąd uzupełnieniem przepisów z zakresu ochrony przecwpożąrowej. Niestety, nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania – stąd konieczne jest uczestniczenie w okresowych szkoleniach bhp, podczas których przepisy ppoż. są przypominane.

Obowiązki wynikające z rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w ich pełnym brzmieniu można znaleźć pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

PPOŻ Szkolenia ppoż
Szkolenia przeciwpożarowe Ochrona pożarowa
Kursy ppoż Kursy i szkolenia ppoż

Program ogólny dla szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, szkoleń ppoż.

Jak każdy kurs w Centrum Szkoleń, również szkolenie z zakresu ppoż. zostało przygotowane przez naszych instruktorów w oparciu o znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dydaktyki. Dzięki temu nasze kursy są nie tylko merytorycznie poprawne – materiał szkoleniowy jest o wiele łatwiej sobie przyswoić. Program zawiera:

  • szkolenia dla pracowników
  • szkolenia dla pracodawców
  • wiadomości ogólne o pożarach
  • potencjalne źródła zagrożeń pożarowych
  • możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zasady ewakuacji,
  • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenia ppoż wykonywane są, aby pracownicy czy inni użytkownicy danego budynku wiedzieli, w jaki sposób wolno, a w jaki nie wolno w danym miejscu się zachowywać. Do szczególnie zabranianych czynności mogą należeć/ należą:

  • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów,
  • użytkowanie instalacji, urządzeń lub narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczenie.

Więcej istotnych wytycznych można poznać podczas szkoleń ppoż i bhp organizowanych przez naszą firmę. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem kompleksowych szkoleń bhp i szkoleń ppoż.

Ppoż w firmie Ochrona ppoż Bhp i ppoż Program szkoleń ppoż Uprawnienia ppoż Przepisy ppoż
Przepisy bhp i ppoż Przepisy ppoż w zakładzie pracy Przepisy pożarowe Przepisy pożarowe w budownictwie Przepisy przeciwpożarowe Szkolenie przeciwpożarowe